Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne i sport.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub pedagogika.
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub pedagogiki.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Osiągnięcia naukowe o sumarycznej wartości co najmniej 180 pkt. za publikacje autorskie i wieloautorskie w czasopismach z listy MEiN, monografie i rozdziały w monografiach oraz skrypt lub podręcznik akademicki autorski lub współautorski z ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z pedagogiki, pedagogiki sportu, pedagogiki kultury fizycznej
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • Kwestionariusz osobowy: https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
 • Kopie stosownych, wyznaczonych warunkami konkursu dokumentów
 • Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem dorobku z ostatnich czterech lat.
 • Dokumenty świadczące o tym, że kandydat/kandydatka posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
 • Deklarację nt. znajomości języka angielskiego.
 • Deklarację wskazującą Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • Zobowiązanie do afiliowania dorobku naukowego w AWF Warszawa.
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w ZPiP”, bez danych osobowych kandydata/kandydatki).