Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • autorstwo i współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nauk farmaceutycznych i/lub chemicznych;
 • kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;
 • udział w projektach badawczych;
 • odbycie staży naukowych krajowych lub zagranicznych
 • posiadać znajomość technik analitycznych tj. NMR, GPC, DSC, HPLC, SEM, FTIR potwierdzone certyfikatami;
 • doświadczenie w prowadzeniu/współprowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku farmacja lub pokrewnym;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych systemów kontrolowanego uwalniania środków bioaktywnych oraz otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych o własnościach bakteriobójczych do stosowania w kosmetyce i medycynie.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu doktora (co najmniej)
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Armii Krajowej 13/15, pok. 8
  42-200 Częstochowa