Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

stanowisko adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • stopień naukowy doktora nauk matematycznych, fizycznych lub technicznych;
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim i angielskim wykładów z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra)
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy: informację o zainteresowaniach i planach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, obejmującą listę publikacji szczególnie w ostatnich czterech latach;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym czy dodatkowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Wytycznymi w sprawie wymagań dla stanowisk w grupach pracowników badawczych i badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT”.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - osobiście: w sekretariacie Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 213 w budynku 65;
  - listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
  00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;