Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni adiunkta w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 11 pt.” Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych molekularnych linii widmowych wspomagana obliczeniami ab initio”, kierowanym przez dr. Szymona Wójtewicza.

Nasze wymagania

 • Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
 • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
 • Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
 • Wymagane: umiejętność i doświadczenie w zakresie programowania i metod numerycznych
 • Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne i badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
 • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka motywacja do pracy naukowej
 • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN).
 • Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

Zakres obowiązków

 • Głównym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie budowa spektrometru wykorzystującego wnęki optyczne. Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w pomiary widm tlenku węgla przy użyciu bardzo czułych technik spektroskopowych: spektroskopii strat we wnęce (CRDS), spektroskopii szerokości modów wnęki (CMWS) i spektroskopii dyspersyjnej we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również analizowała uzyskane dane z wykorzystaniem zaawansowanych profili linii widmowych oraz współpracowała z naszym partnerem z University College London.

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
 • wynagrodzenie w wysokości 140 000 zł/rok brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne)
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy)
 • brak obowiązków dydaktycznych
 • pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań
 • możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • współpraca z najlepszymi na świecie grupami badawczymi w dziedzinie spektroskopii molekularnej
 • data rozpoczęcia pracy: listopad - grudzień 2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • co najmniej jeden list polecający (maksymalnie trzy) lub dane kontaktowe co najmniej dwóch naukowców mogących rekomendować kandydata
 • list motywacyjny zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  ul. Grudziądzka 5
  87-100 Toruń
  adnotacja: ,,Postdoc Sonata Bis 2024 2" oferta nr 4524