Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofizyki w Instytucie Fizyki na WFAiIS w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 12 pt. „Komputerowe odszyfrowanie maszynerii białek pro-ferroptotycznej śmierci komórki jako fundamentalny krok w poszukiwaniu celów terapeutycznych przy zapaleniu płuc i mukowiscydozie”, kierowanym przez dr hab. Karoliną Mikulską-Ruminską, prof. UMK.

Nasze wymagania

 • Wymagane: doktorat z fizyki, bioinformatyki, chemii, biologii lub dziedziny pokrewnej
 • Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu biofizyki obliczeniowej, biologii obliczeniowej, biochemii, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych
 • Wymagane: doświadczenie w metodach obliczeniowych takich jak dynamika molekularna, dokowanie lub mechanika kwantowa/mechanika molekularna
 • Wymagane: umiejętności i doświadczenie w programowaniu przynajmniej na poziomie podstawowym
 • Preferowane: doświadczenie w języku programowania Python i metodach obliczeniowych takich jak przesiewanie wirtualne i/lub mechanika kwantowa
 • Preferowane: doświadczenie w programach do wizualizacji graficznych typu VMD lub PyMol
 • Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole i wysoka motywacja do pracy naukowej
 • Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN)
 • Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę

Zakres obowiązków

 • Głównym zadaniem pracownika będzie opracowywanie nowych leków przeciwko patologii mukowiscydozy i zapalenia płuc z wykorzystaniem podejść obliczeniowych, takich jak symulacje dynamiki molekularnej (MD), dokowanie, screening wirtualny i inne. Pracownik będzie zaangażowany w pierwszej kolejności w bioinformatyczne przeszukiwanie różnego rodzaju baz danych (umiejętność programowania wymagana do napisania kodu). Wyniki z baz danych zostaną następnie wykorzystane do przygotowania odpowiedniego systemu do badań obliczeniowych z wykorzystaniem dokowania, symulacji MD, QM/MM, wirtualnego przesiewania i nie tylko. Pracownik będzie analizował pozyskane dane z wykorzystaniem pakietu ProDy (i innych pakietów) oraz współpracował z naszymi partnerami z University of Pittsburgh i Uniwersytetu Columbia. Pracownik będzie brał udział w rozwoju pakietu ProDy.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
 • Wynagrodzenie w wysokości 140 000 zł/rok brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne)
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy)
 • Brak obowiązków dydaktycznych
 • Pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań
 • Możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • Współpraca z najlepszymi na świecie grupami badającymi proces ferroptozy
 • Data rozpoczęcia pracy: październik 2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • co najmniej jeden list polecający (maksymalnie trzy)
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  ul. Grudziądzka 5
  87-100 Toruń
  adnotacja: ,,Postdoc Sonata Bis 2024 1"oferta 4523