Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

adiunkt (3/4 etatu) w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Nasze wymagania

 • Wykształcenie prawnicze i filozoficzne; doktorat z nauk prawnych lub z filozofii
 • Magisterium z filozofii
 • Osiągnięcia naukowe w dziedzinach filozofii i prawa, potwierdzone monografią wydaną przez wydawnictwo z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub publikacjami w czasopismach naukowych wysoko punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ze względu na profil badawczy Katedry związany z estetyką poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w także refleksji nad prawem, która bezpośrednio dotyczy zagadnień estetyki
 • Pożądane jest, aby kandydat posługiwał się swobodnie językiem angielskim w mowie i piśmie, był przygotowany do publikowania swoich artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentowania referatów na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzenia zajęć dla studentów w tym języku. Ponadto pożądana jest znajomość języka niemieckiego
 • Pod uwagę będzie brane też doświadczenie związane z umiejętnością analizy aktów prawnych i orzecznictwa, związane z umiejętnością analizy przejawów sztuki oraz związane z umiejętnością pracy zespołowej

Zakres obowiązków

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki lub promotora
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora
 • odpis dyplomu magisterskiego drugiego kierunku

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 22.07.2024