Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych

Konkurs numer 98.2024.ZBAPS.WNS.MR z dnia 21.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji
• w dziedzinie: nauki społeczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: w przypadku pierwszego zatrudnienia na okres 3 lat
Termin składania dokumentów: 30.10.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.01.2025 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 22.02.2025 r. (od drugiego semestru)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych doktora nauk społecznych w dyscyplinach nauki o polityce i administracji lub nauki socjologiczne lub nauki o zarządzaniu i jakości. Preferowany będzie dorobek z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości odpowiadający kierunkom badań realizowanych w jednostce, w której ogłoszony został konkurs.
 • Udokumentowany znaczący i oryginalny dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych lub nauki o zarządzaniu i jakości w którym kandydat/kandydatka jest autorem lub współautorem, obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN dotyczący w szczególności: samorządu terytorialnego, administracji publicznej, polityk publicznych, zarządzania organizacjami, marketingu, badań społecznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej lub uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 • Czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
 • Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Politologii UWr.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o polityce i administracji w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki WNS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu, jak i jej organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Spis publikacji kandydata z ostatnich 5-ciu lat.
 • Dołączenie do przedstawianej dokumentacji w postaci elektronicznych wersji dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt 98.ZBAPS.WNS.MR”.