Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Jemielity

Numer konkursu: CeNT-10.1-2024

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2864/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie w syntezie analogów nukleotydów i charakteryzowaniu ich właściwości spektroskopowych, mile widziane będzie doświadczenie biochemiczne i znajomość reakcji bio-ortogonalnych.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie

Zakres obowiązków

 • synteza modyfikowanych nukleotydów do modyfikacji mRNA
 • synteza i znakowanie mRNA
 • spektroskopowa charakteryzacja modyfikowanych nukleotydów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • Minimum 2 kontakty do osób, które mogą udzielić referencji (wraz z numerami telefonu oraz adresami e-mail)
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki