Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
 • Potwierdzony publikacyjny dorobek naukowy w zakresie historii gospodarczej oraz historii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii ochrony zdrowia.
 • Udokumentowany dorobek w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów badawczych finansowanych w drodze otwartych konkursów przez powołane do tego instytucje (NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NPRH).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej w zakresie prowadzenia zajęć z historii najnowszej, historii gospodarczej oraz historii medycyny.
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, np. udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych oraz komitetach naukowych w ramach projektów upowszechniających naukę.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Znajomość nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych.
 • Znajomość języka polskiego biegła w mowie i w piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie historia.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria).
 • Promotorstwo prac licencjackich.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni, Instytutu oraz Zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji