Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć z zakresu specjalizacji Diagnostyki sportowej oraz Trenera przygotowania motorycznego, Środowiskowych uwarunkowań treningu sportowego, Teorii sportu oraz Teorii treningu.

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk o kulturze fizycznej lub innej dyscypliny z zastrzeżeniem, że dorobek naukowy jest z zakresu nauk o kulturze fizycznej
 • posiadają uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w olimpijskiej dyscyplinie sportu
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z diagnostyką sportową, przygotowania motorycznego oraz protokołów powrotu do sportu po urazach
 • posiadają udokumentowane doświadczenie pracy w charakterze trenera przygotowania motorycznego/analityka/diagnostyka w sztabie sportowym na poziomie kadry narodowej
 • przedstawią plan rozwoju naukowego, umożliwiający coroczną weryfikację postępów
 • zadeklarują Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz zaliczenie dorobku naukowego dla AWF Warszawa
 • wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć z zakresu specjalizacji Diagnostyki sportowej oraz Trenera przygotowania motorycznego, Środowiskowych uwarunkowań treningu sportowego, Teorii sportu oraz Teorii treningu
 • zaangażowanie w prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Zakładu, Katedry, Wydziału
 • dyspozycyjność
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i doskonalenia zawodowego.
 • 3. Kwestionariusz osobowy.
 • 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.
 • 5. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 – poziomy zaawansowania wg Rady Europy.
 • 6. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (certyfikaty, legitymacje, zaświadczenia itp.).
 • 7. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w ZTS”, bez danych osobowych kandydata/kandydatki).