Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gegrafii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 100.2024.ZGSE.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 24.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 24.07.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2025 r.
Okres zatrudnienia: 2 lata (01.02.2025-31.01.2027)

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka oraz wykształcenie inżynierskie w zakresie gospodarki przestrzennej.
 • Zainteresowania badawcze związane z wykorzystaniem narzędzi GIS, planowaniem zintegrowanym oraz urbanistyką potwierdzone publikacjami i doświadczeniem aplikacyjnym.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji w Polsce i na świecie potwierdzone co najmniej 1 publikacją w czasopiśmie indeksowanym na liście JCR.
 • Autorstwo lub współautorstwo minimum 1 monografii i 2 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych, w tym co najmniej w 3 konferencjach międzynarodowych.
 • Mile widziane udokumentowane udziały w kursach i szkoleniach.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami GIS.
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Zakres obowiązków

 • obszar badawczy
 • 1. Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 • 2. Nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych.
 • 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.
 • 4. Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • obszar dydaktyczny
 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 • 2. Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 • 3. Współpraca z Kołami Naukowymi.
 • 4. Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • obszar organizacyjny
 • 1. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych, itp.)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • świadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.100.2024.ZGSE.IGRR.WNZKŚ.MR”.