Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb. Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z dotychczasową działalnością naukową Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Centrum Doskonałości DAMSI rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało na 6 lat w ramach programu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka uzyskany w okresie do 5 lat przed ubieganiem się o dane stanowisko; ten okres może być wydłużony o czas przerwy w karierze naukowej związany z sytuacją rodzicielską (kobieta może zamiast tego wybrać przedłużenie o 18 miesięcy na każde dziecko) lub zdrowotną. Akceptowane mogą być również zgłoszenia kandydatów przed uzyskaniem stopnia doktora, jednak zatrudnienie nastąpi dopiero po uzyskaniu stopnia.
 • udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),
 • doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z następujących specjalności: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej we współpracy zagranicznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb
 • brak obowiązków dydaktycznych

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
 • wynagrodzenie w wysokości 9000 zł brutto
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie
 • - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • - życiorys zawodowy
 • - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • - odpis dyplomu doktorskiego
 • - informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • - wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • - oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • - oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów drogą pocztową na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Matematyki i Informatyki
  pokój D 208
  ul. Chopina 12/18
  87-100 Toruń

  z adnotacją "DAMSI"