Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
 • Posiadania dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w związku z § 13 Zarządzenia nr 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska adiunkta w grupie dydaktycznej (260 pkt łącznie, w tym: co najmniej 200 pkt za osiągnięcia dydaktyczne, w tym co najmniej 40 pkt z oceny studentów oraz co najmniej 60 pkt za osiągnięcia organizacyjne),

Mile widziane

 • Posiadanie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • Posiadanie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej,
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych,
 • Uczestnictwo w procesie organizacji zajęć dydaktycznych w jednostce,
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo,
 • Promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i prac magisterskich,
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się,
 • Rozwijanie działalności dydaktycznej i organizacyjnej w wybranych obszarach aktywności,
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów,
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów,
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu,
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym,
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp.,
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne,
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku,
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką,
 • Udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
 • Udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • Opracowanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć,
 • Udział w komisjach i zespołach wydziałowych i uczelnianych,
 • Działania na rzecz promocji wydziału lub innej niż wydział jednostki organizacyjnej uczelni,
 • Pełnienie roli koordynatora kształcenia praktycznego/funkcji opiekuna roku,
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
 • Wykonywanie innych zadań określonych w Załącznikach do Zarządzeń Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie,
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia,
 • Karta oceny przełożonego,
 • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej, jeśli dotyczy kandydata,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, jeśli dotyczy kandydata,
 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym państwie.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Natalii Cichosz - Pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208) po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: (natalia.cichosz@umlub.pl).