Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest poznanie mechanizmów działania wybranych lncRNA specyficznych dla ludzkich pluripotentnych komórek macierzystych na poziomie komórkowym i molekularnym. Postdoc będzie stosował narzędzia do identyfikowania białek oraz fragmentów genomu wiązanych przez lncRNA w ludzkich pluripotentnych komórkach macierzystych oraz podczas ich różnicowania. Będzie również blisko współpracował z doktorantem, który zajmie się badaniem tych samych lncRNA metodami in vitro stosując narzędzia biologii strukturalnej i biochemicznej.
Grupa badawcza jest zlokalizowana w Małopolskim Centrum Biotechnologii w pięknym mieście Krakowie.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym
 • • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • Idealny kandydat powinien:
 • 1. posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biologii komórki i biologii molekularnej;
 • 2. posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biologia komórki, genomika, biologia strukturalna;
 • 3. mieć doświadczenie w analizie danych NGS, lub ogólnie bioinformatyczne, bądź też być zmotywowanym do nabycia takiego doświadczenia;
 • 4. mieć doświadczenie w technologii CRISPR/Cas9 (lub chęć zdobycia go);
 • 5. opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 • 6. być wysoce zmotywowanym, niezależnym i nastawionym na samorozwój
 • 7. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
 • 8. umieć przekazać studentom stosowną wiedzę na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 • 9. posiadać bardzo dobre umiejętności prezentacji wyników, biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • 10. spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,(zgodnie z Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 60/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.) w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy.Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
 • b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • c. dr Pabiś nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • • wykonanie części projektu wykorzystującej narzędzia biologii komórkowej i molekularnej do zidentyfikowania z jakimi białkami i częściami genomu oddziałują lncRNA i określenia na tej podstawie mechanizmów ich działania
 • • udział w organizacji działania laboratorium
 • • udział w nadzorowaniu pracy doktoranta, co pozwoli na zdobycie doświadczenia w mentoringu mniej doświadczonych współpracowników
 • • wsparcie kierownika projektu w przygotowywaniu raportów z przebiegu projektu oraz publikacji

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • • dostęp do infrastruktury badawczej
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: Nauczyciele - Centrum Spraw Osobowych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Załączniki