Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku bądź specjalizacji związanej z matematyką, statystyką
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • zainteresowanie tematyką pomiarów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, badań nad jakością procesów
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej oraz dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy tj. Politechnice Lubelskiej
 • osiągnięcia naukowe, publikacje lub inne osiągnięcia zawodowe związane z pomiarami
 • matematyką, wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w naukach technicznych lub naukach o zarządzaniu i jakości
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z obszaru matematyki/ statystyki/ wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Mile widziane

 • udokumentowana aktywność organizacyjna
 • realizacja lub współpraca przy realizacji projektów badawczych
 • znajomość języków programowania Python lub, R

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys (syntetyczny, do 5 stron)
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • wykaz dotychczasowych publikacji naukowych
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (obowiązujący formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu” LUB na mail: wz.sekretariat@pollub.pl