Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Centrum Symulacji Supergęstych Płynów” na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs nr 101.2024.IDN.WFA.MR z dnia 26.06.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
• w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne (specjalność: fizyka silnych oddziaływań i jej zastosowania)
• w dziedzinie nauki ścisłe
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Termin składania dokumentów: 28 lipca 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpnia 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2024 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: czas określony do października 2025 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie nauk fizycznych.
 • Doświadczenie w modelowaniu dynamiki płynów ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.
 • W przypadku braku odpowiedniego kandydata, doświadczenie w badaniu równania stanu materii oddziałującej silnie będzie brane pod uwagę.
 • Umiejętność prezentacji własnych dokonań na międzynarodowych konferencjach.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Wkład w rozwój modelowania dynamiki płynów zderzeń ciężkich jonów.
 • Publikowanie wyników badań w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, uczestnictwa w seminariach, aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać do 28 lipca 2024 r. tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.101.IDN.WFA.MR”.