Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk: o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, historii;
 • reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w jednej z następujących dyscyplin: nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, nauk o bezpieczeństwie, historii;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu stosunków międzynarodowych, nauk o polityce i administracji, polityki zagranicznej i jej teorii, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych
 • wysoka aktywność naukowa wyrażającą się w punktowanych publikacjach oraz w udziale w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach
 • doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim w języku polskim; mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim
 • umiejętnością pracy w zespole

Mile widziane

 • znajomość innego niż angielski języka(ów) obcego(ych) potwierdzoną certyfikatami;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych;
 • uczestniczył/a jako wykonawca w projektach badawczych
 • doświadczenie organizacyjne w pracy pozaakademickiej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;
 • składanie wniosków grantowych w postępowaniach wydziałowych, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich;
 • składanie do publikacji w periodykach i wydawnictwach naukowych artykułów, rozdziałów w monografiach, ewentualnie monografii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału i Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • klauzula RODO dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • CV wraz z wykazem dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, staże, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych.
 • certyfikat stopnia znajomości języka polskiego (dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa)

Załączniki