Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa o dzieło
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji; Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego grupa badawczo-dydaktyczna dyscyplina – nauki prawne
1 etat (czas określony)

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia doktora nauk prawnych, ze specjalizacji prawo nowych technologii bankowych lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalizacji prawo nowych technologii bankowych;
 • • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii bankowych;
 • • doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa bankowego publicznego, nadzoru finansowego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz prawa publicznego gospodarczego dla studentów na poziomie uniwersyteckim;
 • • koncentrowanie zainteresowań naukowo-badawczych wokół problematyki prawnych aspektów transformacji cyfrowej banków, zarządzania ryzykiem i funkcji kontroli;
 • • doświadczenie w stosowaniu prawa bankowego wynikające z pracy w banku w zakresie funkcji kontrolnych i zgodności;
 • • udokumentowane certyfikatami/zaświadczeniami/dyplomami kompetencje związane z prawnymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem bankowym;
 • • udokumentowane doświadczenie we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej związane z regulacjami i procesem legislacyjnym w obszarze bankowości;
 • • biegłą znajomość języka polskiego oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie, w tym języka angielskiego;
 • • przestrzeganie zasad etyki naukowej.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii bankowych; prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa polskiego w kontekście przepisów prawa Unii Europejskiej; prowadzenie badań prawa obcego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania badań dotyczących prawa bankowego i prawa nowych technologii bankowych;
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu prawa bankowego publicznego, nadzoru finansowego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz prawa publicznego gospodarczego;
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 • uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • - - odpis dyplomu doktora,
 • - spis najważniejszych publikacji z podaniem liczby stron,
 • - plan dalszej działalności badawczej,
 • - wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych,
 • - opinię samodzielnego pracownika naukowego,
 • - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-pracownicy).
 • - informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW)
 • - oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych Wydziału Prawa i Administracji UW – pok. 215 Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.