Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie kulturoznawstwa;
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo);
 • reprezentowanie dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub nauki o sztuce;
 • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy
 • posiadać dorobek naukowy z filmoznawstwa regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) potwierdzony publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach polskich i zagranicznych, udziałem w projektach i grantach naukowych oraz czynnym udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • wykazać się znajomością specyfiki kulturowej i religijnej obszaru MENA; wymagana przynajmniej podstawowa wiedza dotycząca islamu;
 • doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, w tym międzynarodowych;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego i francuskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach
 • doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim również w językach obcych;
 • doświadczenie w działalności popularyzatorskiej;
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 • doświadczenie w prowadzeniu kwerend zagranicznych
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • ukończone studia magisterskie w zakresie filozofii;
 • w swoim doświadczeniu dydaktycznym prowadził zajęcia autorskie
 • ma doświadczenie w pracy organizacyjnej i administracyjnej na uczelni wyższej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych ;
 • składanie wniosków grantowych w postępowaniach wydziałowych, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich;
 • składanie do publikacji w periodykach i wydawnictwach naukowych artykułów, rozdziałów w monografiach, ewentualnie monografii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału i Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
 • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • CV,
 • wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych.

Załączniki