Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Nasze wymagania

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej
 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać doświadczenie w przygotowywaniu konstrukcji genowych, analizie ekspresji, pracy z mutantami, mikroskopii
 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w ww. zakresie.
 • Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zakres obowiązków

 • Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski

Oferujemy

 • sabilne zatrudnienie
 • pracę w ciekawym zespole
 • możliwości rozwoju

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • odpis dyplomu doktora
 • Wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku, wysłanych manuskryptów
 • Ocenę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego (będzie możliwość zorganizowania wystąpienia referatowego).

Załączniki