Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu w Białymstoku .

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka
 • posiadanie istotnego dorobku naukowego oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w dyscyplinie informatyka
 • posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy po uzyskaniu stopnia doktora
 • udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym lub co najmniej dwutygodniowy staż naukowy odbyty w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych

Mile widziane

 • Mile widziani są kandydaci zmierzający w najbliższym czasie do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka
 • 2) przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach
 • 3) prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 4) udział w upowszechnianiu i popularyzacji wyników nadań naukowych realizowanych na Wydziale Informatyki
 • 5) udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Informatyki i Uczelni, związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową
 • 6) przestrzeganie Regulaminu Pracy Uniwersytetu w Białymstoku
 • 7) inne, wynikające z Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2020/zarzadzenia-rektora/13100,Zarzadzenia-Rektora.html

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie: https://uwb.edu.pl/pracownik/druki-do-pobrania/inne-druki)
 • 3) życiorys
 • 4) wykaz publikacji (wraz ze wskazaniem liczby punktów oraz dołączeniem kserokopii pierwszych stron publikacji)
 • 5) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, oraz poświadczających spełnienie wymagań konkursowych
 • 6) sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie informatyka
 • 7) kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka; w przypadku dyplomu uzyskanego za granicą wymagany jest dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim
 • 8) oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • 9) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • 10) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
 • 11) inne dokumenty, które kandydat chce załączyć

Załączniki