Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 1.07.2024 r.
Termin składania ofert: 31.07.2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: 1/1, rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 2 lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i działalności badawczej w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach lub nauki o kulturze i religii lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo lub nauki o sztuce
 • zainteresowania badawcze uwzględniające takie zagadnienia, jak: gatunki i formaty medialne oraz / lub sztuczna inteligencja oraz / lub PR i zarządzanie wizerunkiem oraz / lub narratologia i storytelling oraz / lub poetyka i estetyka reklamy oraz / lub współczesna kultura audiowizualna oraz / lub komunikacja społeczna oraz / lub Social Media & Content Marketing oraz / lub pisanie kreatywne – poparte publikacjami naukowymi

Zakres obowiązków

 • aktywne uczestnictwo w życiu akademickim, w tym prowadzenie badań naukowych w co najmniej jednej z ww. dyscyplin
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym warsztatów i seminariów)
 • ocena i ewaluacja pracy osób studiujących oraz wspieranie ich rozwoju w ramach praktyk studenckich, kół naukowych itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskania stopnia doktora w jednej z ww. dyscyplin
 • wykaz publikacji
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia promotora albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków, z dopiskiem „Instytut Filologii Polskiej” lub mailowo: polon@up.krakow.pl do dnia 31 lipca 2024 r.