Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

WMP.SNŚ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:
– stopień naukowy/tytuł naukowy: stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne lub pokrewne,
– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu fizyki,
– udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Nasze wymagania

 • w/g załączonego zgłoszenia

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferujemy

 • w/g załączonego zgłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • w/g załączonego zgłoszenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
  ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21 pok. 113
  01-938 Warszawa