Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Miejsce: Przemyśl
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta 1 na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopień doktora
 • Posiadanie w swoim dorobku co najmniej trzy artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowane w ostatnich 5 latach;
 • Posiadanie w swoim dorobku udziału w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w ostatnich czterech latach;
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego okresu stażu pracy na uczelni wyższej polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • Brak w ciągu pięciu lat kar dyscyplinarnych;
 • Posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
 • Posiadanie dyplomu menedżera badań naukowych i prac rozwojowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PANS
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie do pracy;
 • Kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji;
 • Informacje z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego - przedkłada obywatel RP i cudzoziemiec;
 • Oświadczenia o państwie lub państwach, w których pracownik zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – przedkłada obywatel RP i cudzoziemiec;
 • Informacje z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, który zamieszkiwał w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa,
 • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biuro Rektora PANS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.
  Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 1 na stanowisko adiunkta w Instytucie Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu".