Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs nr: 1227.1101.218.2024
Stanowisko: adiunkt w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ
Projekt OPUS17 (NCN): „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych”. PSP:K/PBO/000755

Nasze wymagania

 • Kryteria kwalifikacyjne:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • · posiadają co najmniej stopień doktora;
 • · posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • · biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 • · ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych
 • · doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego,
 • · znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową,
 • · udokumentowane publikacjami naukowymi (nie mniej niż 2 prace z pierwszym autorstwem w czasopismach z tzw. impact factor)
 • · doświadczenie w hodowlach komórkowych,
 • · doświadczenie w zakresie wirusologii molekularnej,
 • · doświadczenie w zakresie biologii molekularnej.
 • Kandydat powinien spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dostępnego na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf
 • · uzyskany stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny);
 • · nie będzie osobą, dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 • · w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 • · w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • · w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Do obowiązków kandydata należeć będzie: Adiunkt badawczy będzie prowadził badania w ramach projektu: „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych”. Badania prowadzone będą w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Adiunkt będzie współpracował z zespołem zaangażowanym w realizację projektu. Będzie to praca laboratoryjna, konfiguracja eksperymentalna, przetwarzanie próbek. Kandydat może liczyć na dostęp do bogatego zaplecza laboratoryjno-aparaturowego

Oferujemy

 • · stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • · współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • · wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • · dostęp do infrastruktury badawczej,
 • · benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • · dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/-nauczyciele
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
 • 1. Pełne Curriculum vitae
 • 2. Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa oraz liczby cytowań),
 • 3. Recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka/Kandydat posiada,
 • 4. Opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej.
 • 5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów konkursowych, ze szczegółowym opisem w jaki sposób każdy z wymogów został spełniony.

Załączniki