Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej do pracy w projekcie OPUS 19.
Nr ogłoszenia: 1227.1101.219.2024

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadanie udokumentotwanego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • co najmniej stopień doktora nauk chemicznych lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 4 lata przed przystąpieniem do niniejszego konkursu
 • dorobek naukowy w postaci min. 2 publikacji naukowych z zakresu chemii lub fizyki w międzynarodowych czasopismach z „listy filadelfijskiej”. Pierwsze autorstwo i/lub autorstwo korespondencyjne z wagą 100%, współautorstwo z wagą 50%;
 • aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych – wymagane skany certyfikatów uczestnictwa z potwierdzeniem rodzaju prezentacji oraz tytułem prezentacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • udokumentowana publikacjami naukowymi znajomość przeprowadzania syntez organicznych i/lub nieorganicznych w warunkach gazu obojętnego z wykorzystaniem komory rękawicowej i technik Schlenka;;
 • silna motywacja do osiągnięcia wyznaczonych celów

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej: dyfraktometry scXRD, PXRD, magnetometr SQUID, system PPMS DynaCool, spektrometry MChD, MCD, CD, komory rękawicowe i systemy to przeprowadzania syntez chemicznych oraz wiele innych • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem numeru DOI)
 • praca doktorska wraz z recencjami w formie elektronicznej
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata/Kandydatki do pracy naukowej ora dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandyat/Kandyatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • dokumenty można przesłać na adres; Sekretariat Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS 19 - Prof. Pinkowicz" lub przesłać emailem na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z dopiskiem jw.