Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • O stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3.
 • Kandydat zgłaszający się do konkursu musi posiadać co najmniej stopień doktora z dyscypliny informatyka lub pokrewnej
 • Posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka
 • Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki, w szczególności w zakresie algorytmów i struktur danych, metod numerycznych, baz danych, oraz programowania w minimum jednym języku programowania
 • Ponadto kandydat powinien posiadać minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne w obszarach zastosowań Metod numerycznych, Algorytmów i struktur danych, Programowania strukturalnego i obiektowego.
 • Kandydat powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć laboratoryjnych.

Mile widziane

 • Osiągnięcia w zakresie kierowania projektami badawczymi a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania
 • Doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • O stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3.
 • Działalność dydaktyczna
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Aktywność w sferze organizacyjnej Uniwesytetu

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie
 • Wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • Dodatkowe świadczenia socjalne oraz benefity (Karta Multisport)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Rektora,
 • 2. CV i list motywacyjny,
 • 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
 • 4. Zdjęcie,
 • 5. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego,
 • 6. Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,
 • 7. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2),
 • 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 • 9. Informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,
 • 10. Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • 11. Oświadczenie potwierdzające, że kandydat spełnia wymogi zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (załącznik nr 3): • ma pełną zdolność do czynności prawnych, • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 276 ust. 1 pkt. 7 i 8, • korzysta z pełni praw publicznych,
 • 12. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) - (załącznik nr 4),

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Wydział Informatyki
  ul. Kopernika 1 pok. 3
  85-074 Bydgoszcz