Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka technika i telekomunikacja lub matematyka lub w naukach pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • wykłady prowadzone w języku polskim
 • posiadanie kompetencji do prowadzenia przedmiotów na studiach I stopnia na kierunku Przemysłowe Zastosowania Informatyki: nierelacyjne bazy danych, big data, sztuczna inteligencja, usługi chmurowe, IoT
 • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju oprogramowania
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. Filii w Płocku
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Politechnika Warszawska Filia w Płocku
  ul. Łukasiewicza 17
  09-400 Płock
  Sekretariat Zespołu Matematyki, Informatyki i Fizyki
  pokój 218