Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. wynagrodzenie zasad. 7 900 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Prawa.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych;
 • specjalność badawcza i zainteresowania obejmujące historię prawa, komparatystykę prawniczą i prawo cywilne;
 • dorobek naukowy w zakresie historii prawa, komparatystyki prawniczej lub prawa cywilnego
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • udokumentowane doświadczenie w przedstawianiu wyników badań podczas konferencji krajowych i międzynarodowych;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej, udokumentowane stażami w zagranicznych ośrodkach naukowych i projektami naukowymi realizowanymi we współpracy z ośrodkami zagranicznymi;
 • członkostwo w redakcjach naukowych i towarzystwach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a także w opiece nad pracami licencjackimi, magisterskimi,
 • biegła znajomość języka polskiego, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie prac naukowych, a także przygotowanie i swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji);
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.;
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem),
 • kserokopia dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego,
 • dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce,
 • zgoda na przetwarzanie przez UG danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, - wzory oświadczeń są dostępne na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/oferty_pracy_3 ;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres:
  Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Jana Bażyńskiego 6,
  80-309 Gdańsk,
  pokój 2086,