Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych
 • Aktywność naukowa w obszarze problematyki bezdomności i ubóstwa, udokumentowana publikacjami, ekspertyzami, udziałem w projektach badawczych i konferencjach.
 • Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu problematyki bezdomności i/lub ubóstwa oraz metodologii badań społecznych.
 • Znajomość sektora obywatelskiego i polityk publicznych, w szczególności działań na rzecz łagodzenia problemów bezdomności i ubóstwa.
 • Znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Mile widziane

 • Gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji działalnością badawczą, naukową i organizacyjną, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
 • Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • CV naukowe zawierające informację o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej;
 • odpisy dyplomów;
 • nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
 • oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.

Załączniki