Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • Stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych
 • Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (mile widziane wyniki ankiet ewaluacyjnych) w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu łączącego socjologię stosowaną i antropologię społeczną, metodologię badań ilościowych i jakościowych, analizy statystyczne oraz teorie socjologiczne (zwłaszcza klasyczne i dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem środowisk lokalnych, zróżnicowanych kulturowo oraz przygranicznych), komunikacji i psychologii społecznej;
 • Aktywność naukowa w obszarze metodologii badań społecznych (zwłaszcza zogniskowanych wywiadów grupowych, problemu odmów otrzymywanych w technikach opartych na bezpośredniej interakcji z respondentem i zastosowania narzędzi online w komunikacji z rozmówcami); badań społeczności lokalnych zróżnicowanych narodowościowo i religijnie (m.in. relacji polsko-ukraińskich, polsko-czeskich i prowadzonych wśród przedstawicieli odmiennych wyznań); w zakresie analiz jakościowych (konwersacji i dyskursu) oraz statystycznych i raportowania ilościowego; a także klasycznych teorii socjologicznych, komunikacji społecznej i psychologii społecznej;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych poświęconych: metodologii zogniskowanych wywiadów grupowych, wpływu czynników makrospołecznych i lokalnych na odmawianie uczestnictwa w wywiadach indywidualnych i grupowych oraz specyfice kontaktu zapośredniczonego elektronicznie w badaniach socjologicznych i antropologicznych; uczestnictwo w projektach (grantach i minigrantach) badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu socjologii i antropologii obyczajów i prawa (w tym min. dwóch jako kierownik lub współkierownik); doświadczenie konferencyjne i publikacyjne, głównie w wymiarze krajowym (w tym autorstwo min. jednej monografii); doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym; doświadczenie we współpracy z jednostkami pozaakademickimi (instytutami badawczymi i agencjami marketingowymi);
 • Znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego
 • Plan dalszych badań naukowych i dorobek umożliwiający w przyszłości wszczęcie procedury habilitacyjnej

Mile widziane

 • Wysoka dyspozycyjność, gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych działalnością badawczą, naukową i organizacyjną, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
 • Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • CV naukowe zawierające informację o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej;
 • odpisy dyplomów
 • nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie
 • oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • 8. materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: isns@isns.uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.

Załączniki