Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

urszula.kosinska@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne
 • 2. znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu komunikatywnym umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 3. autorstwo publikacji naukowych w dobrych czasopismach naukowych
 • 4. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne
 • 5. gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz instytutu

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami
 • Rozwój naukowy
 • Organizacyjne działania na rzecz instytutu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • 2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (http://dso.usz.edu.pl/druki/ )
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), projektowym, dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • 7. klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (http://dso.usz.edu.pl/druki/).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Termin składania dokumentów upływa 9.09.2024. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktyczny)" na adres:
  Uniwersytet Szczeciński
  Sekcja ds. Nauki, pok. 220
  ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin