Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7300 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Tytuł Programu /Projektu
„ Mapping Media for Future Democracies” (nr PSP: Z/HEU/00021)
Opis Programu /Projektu
Celem projektu jest zmapowanie i przeanalizowanie roli mediów newsowych w kształtowaniu demokracji partycypacyjnej oraz wspieraniu udziału obywateli w procesach demokratycznych w 10 krajach Unii Europejskiej.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/156454317

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • • doświadczenie pracy w instytucjach medialnych lub analitycznych;
 • • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;
 • • znajomość metod badawczych przede wszystkim w zakresie prowadzenia wywiadów, grup fokusowych lub ankiet w środowisku międzynarodowym;
 • • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym;
 • • umiejętność analitycznego myślenia

Zakres obowiązków

 • • udział we wszystkich pracach międzynarodowego zespołu Projektu, • przygotowanie dokumentacji i narzędzi badawczych, • prowadzenie badań (wywiadów, ankiet, analizy danych zastanych i raportów dot. systemów medialnych), • wykonanie analiz i opracowanie wyników badań, • udział w przygotowaniu raportów i publikacji, • udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach i zaplanowanych spotkań w ramach Projektu także w formie online.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada, 3. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Weź udział w rekrutacji

 • przesyłką pocztową na adres Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
  z adnotacją: Konkurs MeDeMAP (Beata Klimkiewicz)