Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i pozyskiwaniu projektów z funduszy polskich oraz zagranicznych; udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych finansowanych przez UE w ramach programu HORYZONT;
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów naukowych w zakresie chemicznej obróbki włókna;
 • dorobek naukowy udokumentowany min 10 publikacjami w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • uczestnictwo na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
 • znajomość zagadnień z zakresu GOZ;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni z zakresu włókiennictwa, w tym jako promotor prac dyplomowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, dodatkowym atutem będzie znajomość dodatkowego języka obcego;
 • umiejętność pracy w zespole naukowym; umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • przygotowywanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN,NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE;
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje;
 • przygotowywanie informacji oraz publikacji popularno-naukowych promujących projekt (informacje na stronę internetową projektu, etc.);
 • przygotowywanie raportów okresowych w języku polskim oraz angielskim;
 • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych;
 • wyjazdy zagraniczne związane z realizacją projektów oraz uczestnictwem w konferencjach międzynarodowych.

Oferujemy

 • pełen etat na okres 5 lat;
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki