Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

katedra Cytobiochemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersystet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Praca będzie polegać na prowadzeniu działalności badawczej oraz dydaktycznej. Ponadto, pracownik włączony będzie w działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać • uznawany w Polsce stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych; • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość nowoczesnych technik z zakresu biochemii i biologii molekularnej obejmujących metody takie jak np. real-time PCR, Western blot, ELISA, immunohistochemia, cytometria przepływowa; • doświadczenia w pracy z wykorzystaniem hodowli komórkowych oraz znajomość procedur hodowli komórek pierwotnych; • umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych; • dobrą znajomość języka angielskiego; • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; • doświadczenie w realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; • osiągnięcia w postaci artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR (minimum 500 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN), w tym co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondującego; • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii i biologii molekularnej; • gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych.

Zakres obowiązków

  • • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; • realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; • prowadzenie zajęć dydaktycznych i opieka nad pracami dyplomowymi studentów; • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
  • • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów, staży, i projektów naukowych, itp.)
  • • kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora;
  • • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera) .