adiunkt

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Instytut Ameryk i Europy
Najnowsze ogłoszenia

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego
z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku
ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych
w zakresie nauk o polityce lub nauk socjologicznych

na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat
dziedzina naukowa: nauki społeczne,
dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie
lub nauki socjologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 85z późn. zm.).

Wymagania:
● stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce lub nauk socjologicznych (uzyskany w okresie minionych czterech lat);
● znajomość metod ilościowych w naukach o polityce i administracji oraz naukach socjologicznych;
● biegłe posługiwanie się pakietami statystyczno-ekonometrycznymi oraz językami programowania w analizie danych, takimi jak: R, Phyton, Stata, SQL;
• dorobek naukowy z obszaru polityki miejskiej i rozwoju miast, w tym autorstwo co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor);
• doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym;
• czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
• doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
• bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

Mile widziane:
• znajomość bibliograficznych lub/i patentowych baz danych oraz doświadczenie w dokonywaniu analiz naukometrycznych lub/i opartych na danych patentowych;
• doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej trzymiesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;
• doświadczenie w zdobywaniu finansowania na projekty badawcze;
• doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych;
• doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
• biegłość w pracy z oprogramowaniem GIS;
• doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych.

Zakres obowiązków:
• uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
• aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
• budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
• publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
• wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;
• opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
• uczestnictwo w pracach organizacyjnych;