Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego
 • posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym
 • posiadanie wiedzy w zakresie historii filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem historii filozofii od II poł. XIX wieku do filozofii najnowszej - potwierdzone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi
 • aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność naukową
 • dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych, udział w opracowywaniu i modyfikacji programów studiów
 • przeprowadzanie egzaminów i sprawdzanie prac kontrolnych
 • opracowywanie i publikowanie artykułów naukowych i monografii
 • prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych
 • promotorstwo oraz recenzowanie prac dyplomowych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • terminowe sporządzanie dokumentacji
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe i działalność dydaktyczną
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • ewentualnie referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS /pok. 105/
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
  W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej”