adiunkt

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

w zakresie gospodarki przestrzennej

1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_82_WNPiD_adiunkt_1_2019;
2. Wymiar czasu pracy: pełny;
3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: 1 rok

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668), art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. stopień doktora lub doktora habilitowanego;
2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie: gospodarki przestrzennej;
3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych; 4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
6. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

II. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem,
2. Curriculum Vitae,
3. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Wydziału),
4. odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,
5. oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy,
6. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
7. inne dokumenty według uznania kandydata;

III. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A)
w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku z dopiskiem: konkurs_82_WNPiD_adiunkt_1_2019
IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
V. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz nierozstrzygnięcia konkursu.