adiunkt

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne, specjalność – gra na fagocie

INSTYTUCJA: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku, Wydział Instrumentalny
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: adiunkt
DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2019
LINK DO STRONY: www.amuz.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fagot, adiunkt

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018, poz. 1668).

Wymagane kwalifikacje:
1. stopień doktora sztuki, specjalność gra na fagocie,
2. udokumentowany dorobek artystyczny,
3. znajomość języka polskiego na poziomie B2 (klasyfikacja Rady Europy).

Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Instrumentalnego,
2. odpis dyplomu doktorskiego,
3. kwestionariusz osobowy,
4. Curriculum Vitae,
5. pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
6. wykaz dorobku artystycznego,
7. oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna
8. w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy.

Konkurs na stanowisko adiunkta składa się z części praktycznej (wykonanie półrecitalu, poprowadzenie lekcji ze studentem) oraz rozmowy kwalifikacyjnej
i oceny dorobku artystycznego kandydata.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Dziekanat Wydziału Instrumentalnego
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1–2

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019.

Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.