adiunkt

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Instytut Ameryk i Europy
Najnowsze ogłoszenia

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego
z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku
ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych lub nauk socjologicznych

na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat
dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse lub nauki socjologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 85z późn. zm.).

Wymagania:
● stopień doktora nauk ekonomicznych lub nauk socjologicznych (uzyskany w okresie minionych czterech lat);
● znajomość metod ilościowych w naukach ekonomicznych; oraz naukach socjologicznych;
● biegłe posługiwanie się pakietami statystyczno-ekonometrycznymi oraz językami programowania w analizie danych, takimi jak: R, Phyton, Stata, SQL;
● znajomość bibliograficznych lub/i patentowych baz danych oraz doświadczenie w dokonywaniu analiz naukometrycznych lub/i opartych na danych patentowych;
● dorobek naukowy, w tym autorstwo co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor).
● czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
● doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
● bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

Mile widziane:
● dorobek publikacyjny w zakresie studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk publicznych;
● doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej trzymiesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;
● doświadczenie w zdobywaniu finansowania na projekty badawcze;
● doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji międzynarodowych;
● doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
● biegłość w pracy z oprogramowaniem GIS;
● doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych.

Zakres obowiązków:
● uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
● aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
● budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
● publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
● wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;
● opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
● uczestnictwo w pracach organizacyjnych;