adiunkt

Instytut Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– ukończyli studia na kierunku lekarskim,
– posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych,
– posiadają specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii lub są w trakcie jej
realizacji,
– posiadają dorobek zawodowy w zakresie dermatologii, kosmetologii,
– posiadają minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy poza szkolnictwem
wyższym,
– PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) wykaz publikacji naukowych,
e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
f) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS
lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2019 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.