adiunkt

Instytut Elektroniki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 03.06.2019 roku

Kandydat powinien posiadać:
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy naukowej poświadczone współautorstwem w niemniej niż siedmiu publikacjach w języku angielskim indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science.
2. Indeks Hirscha, obliczony dla cytowań obcych, nie mniejszy niż 2.
3. Umiejętności analityczne i doświadczenie w dziedzinie elektroniki w szczególności cyfrowego przetwarzania sygnałów i przetwarzania informacji biomedycznej.
4. Znajomość matematyki inżynierskiej, w tym algorytmów numerycznych, przetwarzania sygnałów i obrazów, statystyki w zastosowaniach inżynierskich, metod uczenia maszynowego z szczególnym uwzględnieniem metod klasyfikacji, systemów wspomagania decyzji, środowisk inżynierskich w tym Matlab lub RStudio.
5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu elektroniki oraz informatyki.
6. Odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego związanego z uczestnictwem w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł europejskich.
7. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym oraz języka angielskiego poświadczona certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:
• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający znajomość języka polskiego,
• kopia certyfikatu znajomości języka angielskiego,
• kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
• informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i kierunku swojej dalszej działalności,
• oświadczenie, czy PŚ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
• opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

Termin składania dokumentów upływa 22.08.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 22.08.2019 roku.