adiunkt

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Najnowsze ogłoszenia

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie samodzielność w pracach badawczo-naukowych prowadzonych w obszarze biotechnologii, inżynierii biomedycznej i biologii komórki. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia z zakresu projektowania systemów mikroprzepływowych do separacji i wykrywania obiektów biologicznych, oraz technologii wytwarzania układów Lab-on-a-chip, potwierdzonego współautorskimi publikacjami z listy JCR; kandydaci powinni wykazywać się znajomością metod doświadczalnych wykorzystywanych w detekcji markerów chorób, w tym cytometrii przepływowej, immunoznakowania komórek, technik przyłączania przeciwciał, spektroskopii IR, mikroskopii świetlnej, potwierdzoną współautorskimi publikacjami z listy JCR. Kandydaci powinni poza tym posiadać wartościowy dorobek publikacyjny: minimum 6 publikacji z listy JCR, w tym minimum 3, w których kandydat/kandydatka jest pierwszym autorem/autorką, współautorstwo minimum jednego zgłoszenia patentowego.
Wymienione dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: sekretariat@cezamat.eu.
Bliższych informacji udziela: pani Katarzyna Potera, email: k.potera@cezamat.eu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2021 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.