adiunkt

Instytut Automatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Informacje o zatrudnieniu:
• Stanowisko naukowo-dydaktyczne

Kandydat powinien posiadać:
• stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka (bądź pokrewnej) nadany nie dawniej niż w 2017 r.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność modelowania i analizy dyskretnych procesów produkcyjnych poświadczona autorstwem lub współautorstwem co najmniej jednej publikacji widocznej w bazie Web of Science,
2. Doświadczenie w pracy naukowej poświadczone autorstwem lub współautorstwem co najmniej 2 publikacji w języku angielskim widocznych w bazie Scopus lub Web of Science.
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu automatyki i robotyki
4. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.
5. Staż krajowy w firmie realizującej projekty z zakresu automatyki lub informatyki

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice,
ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:

• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający
znajomość języka polskiego,
• certyfikat językowy poświadczający znajomość języka angielskiego
• kopia dyplomu uzyskania tytułu doktora lub zaświadczenie uzyskania tytułu doktora,
• informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i kierunku swojej dalszej działalności,
• oświadczenie, czy Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
• opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.07.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 13.07.2019 roku