adiunkt

Instytut Automatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Informacje o zatrudnieniu:
• Stanowisko naukowe w projekcie badawczym OPUS 11. Opis popularnonaukowy projektu znajduje się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/337513-pl.pdf

Kandydat powinien posiadać:
• stopień doktora nauk technicznych lub medycznych (polski lub odpowiednik zagraniczny) nadany nie dawniej niż w 2017 r.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność modelowania matematycznego terapii skojarzonej w nowotworach poświadczona autorstwem lub współautorstwem co najmniej jednej publikacji widocznej w bazie Scopus lub Web of Science,
2. Umiejętność przeprowadzania analizy Kaplana-Maiera poświadczona autorstwem lub współautorstwem co najmniej jednej publikacji widocznej w bazie Scopus lub Web of Science,
3. Umiejętność analizy danych klinicznych.
4. Doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej poświadczone autorstwem lub współautorstwem co najmniej 3 publikacji w języku angielskim widocznych w bazie Scopus lub Web of Science.
5. Znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice,
ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:

• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający
znajomość języka polskiego,
• certyfikat językowy poświadczający znajomość języka angielskiego lub certyfikat zatrudnienia na zagranicznej uczelni,
• kopia dyplomu uzyskania tytułu doktora lub zaświadczenie uzyskania tytułu doktora,
• informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i kierunku swojej dalszej działalności,
• oświadczenie, czy Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
• opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.07.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 12.07.2019 roku.