adiunkt

Szkoła Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego Szkoły Zdrowia Publicznego powinien posiadać:
• stopień doktora nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
• wykształcenie związane z żywieniem i dietetyką człowieka,
• udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
• udział w projektach badawczych,
• kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),
4. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające
do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM – „baza dokumentów”),
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM – „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c w terminie do dn. 08.11.2020 r.