adiunkt

Instytut Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Kandydat powinien posiadać:
• rozprawa doktorska dotycząca sieci komputerowych
Wymagania dodatkowe:
• osiągnięcia naukowe w zakresie sieci komputerowych, potwierdzone autorstwem lub współautorstwem co najmniej 3 artykułów w czasopismach z bazy Journal Citation Report
• autorstwo lub współautorstwo artykułów poświęconych sieciom komputerowym, prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych, uzyskanie nagród lub wyróżnień za te artykuły
• co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
• znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku
• uczestnictwo w co najmniej 2 projektach dotyczących sieci komputerowych, finansowanych przez instytucje finansujące badania naukowe i infrastrukturę badawczą (NCN, NCBiR, itp.)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów:
• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy,
• kopia świadectwa maturalnego lub inny dokument państwowy poświadczający znajomość języka polskiego,
• kopia certyfikatu językowego poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1,
• kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk technicznych,
• informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
• opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
• oświadczenie o uczestnictwie w projektach finansowanych przez instytucje finansujące badania naukowe i infrastrukturę badawczą,
• oświadczenie, czy Politechnika będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 08.06.2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 08.06.2019 roku.