adiunkt

Wydział Instrumentalny
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warunki konkursu na stanowisko adiunkta,
dla którego UMFC będzie pierwszym miejscem pracy,
w zakresie nauczania przedmiotów: gra na flecie na Wydziale Instrumentalnym UMFC.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
· spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
· posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych
w specjalności gra na flecie,
· posiadają stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka,
· posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym niższego szczebla,
· posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim,
· posiadają wybitne osiągnięcia dydaktyczne,
· posiadają dorobek w działalności artystycznej.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC
2. Poświadczona kopia ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych
3. Poświadczona kopia dyplomu nadania stopnia doktora sztuk muzycznych
4. Dokumentacja dorobku artystycznego i dydaktycznego
5. Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym
6. Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie artystycznym niższego szczebla
7. Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC)
8. Curriculum vitae
9. Oświadczenie o podjęciu pracy w UMFC jako podstawowym miejscu pracy (zgodnie z wzorem UMFC)
10. Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC)
11. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC)

Wzory wymaganych oświadczeń i stosowanych formularzy do pobrania na stronie www.chopin.edu.pl w zakładce „Praca w UMFC”.

W ramach postępowania konkursowego kandydat zostanie poproszony o :
• występ z recitalem solowym lub z towarzyszeniem fortepianu – czas trwania do 25 minut,
• publiczne poprowadzenie przygotowanych przez siebie zajęć (komisja może poprosić o całość lub część lekcji),
• udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres instrumentalistyka@chopin.edu.pl do 20 stycznia 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 lutego 2021r.
Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku adiu