adiunkt

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żwyności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wymagane są:
• dyplom doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia,
• bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
• dorobek naukowy w zakresie biotechnologii lub mikrobiologii ogólnej,
• opinia samodzielnego pracownika naukowego stwierdzająca uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,
• wiedza i umiejętności w zakresie procesów biologicznych z wykorzystaniem drożdży, bakterii i grzybów strzępkowych,
• doświadczenie w pracy w projektach naukowo- badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej,
• odbyty minimum 3 miesięczny zagraniczny staż naukowy.

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą pocztową – rozpatruje się jedynie dokumenty, które wpłynęły na Uczelnię przed terminem składania zgłoszeń) w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Chełmońskiego 37 (tel. 71 3205-7742) – w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

• podanie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
• życiorys;
• wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji za publikacje naukowe, doniesień konferencyjnych, uczestnictwa w projektach badawczych);
• dyplom potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie biotechnologii;
• kwestionariusz osobowy;
• opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca uzdolnień i zamiłowania do pracy naukowej i dydaktycznej,
• dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (kandydaci nie będący Polakami dostarczają również certyfikat poświadczający dobrą znajomość języka polskiego).

Termin składania podań upływa dnia 11 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 marca 2019 r.