adiunkt

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wytycznych Narodowego Centrum Nauki.
Zatrudnienie na okres 18 miesięcy od dnia 1 lutego 2019, finansowane ze środków NCN na realizację projektu w ramach konkursu OPUS.